062 508 7576

Project Manager

  • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  • ดูแลรับผิดชอบโครงการ (Project) ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
  • สรุป Requirementsและวางแผนการทำงานอย่างละเอียด แบ่งงานเป็นสัดส่วนจัดลำดับความสำคัญได้ดี
  • ควบคุมการทำงานของทุกฝ่ายเป็นไปตามแผนที่วางไว้
  • ติดต่อประสานงานร่วมกับทีมงานทั้งฝ่าย Designer, Dev เพื่อทำให้โครงการเสร็จตามเป้าหมาย
    จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์
Scroll to Top